Dotacje dla bezrobotnych

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym Kierownik.edu.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym kierownik.edu.pl

SPIS TREŚCI

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.  DEFINICJE

III.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

IV.  REJESTRACJA

V.  KURSY ON LINE

VI.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

VIII.  KORZYSTANIE Z SERWISU

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

XI.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.                 Niniejszy regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym http://www.kierownik.edu.pl/, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego prowadzonego w domenie internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.kierownik.edu.pl/ oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników i Odwiedzających.

2.                 Każdy Użytkownik i Odwiedzający, który przystępuje do korzystania z Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: http://www.kierownik.edu.pl/polityka_prywatnosci i http://www.kierownik.edu.pl/cookie

3.                 Serwis jest internetowym portalem o charakterze edukacyjno-poznawczym, umożliwiającym, za pośrednictwem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, które potencjalnie mogą być pomocne w procesie samokształcenia oraz utrwalania posiadanej już wiedzy, skierowanym do osób fizycznych.

II.  DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

a.       Regulamin – niniejszy regulamin.

b.      Portal lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem: http://www.kierownik.edu.pl

c.       Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie i nabywanie Usług i innych produktów oferowanych przez Serwis, jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.

d.      Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji w Serwisie.

e.       Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz posiada aktywne Konto.

f.       Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Użytkownikami).

g.      Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów.

h.      Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Kursy on line dostępne w Serwisie.

i.        Kurs on line – organizowany za pośrednictwem Portalu kurs umożliwiający otrzymanie stosownego Zaświadczenia Ukończenia Kursu.

j.        Zaświadczenie (Certyfikat) Ukończenia Kursu – nadawane przez Usługodawcę zaświadczenie potwierdzające odbycie Kursu on line organizowanego przez Usługodawcę, w oparciu o Regulamin. 

k.      Usługodawca– Centrum Doskonalenia Zawodowego, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, REGON: 363698887.

l.        Administrator - Centrum Doskonalenia Zawodowego, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, REGON: 363698887.

III.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.          Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Usługi Kursów on line na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.          Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.          Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.

4.          Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.

5.          Usługi płatne są oznaczone, ze wskazaniem w szczególności wszelkich kosztów jakie Użytkownik ponosi. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.

6.          Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany.

7.          Nabywając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych) potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

8.          Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączona obsługa plików Cookies)

9.          Akceptując regulamin Użytkownik i Odwiedzający wyraża zgodę na:

a)       dołączanie do przesyłanych materiałów reklam i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach Serwisu,

b)       dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach Usługi,

c)       zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia,

10.      Usługodawca zapewnia, że wszelkie działania wymienione w punktach „a” i „b” będą podejmowane bez ingerencji w treść profili Użytkownika, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

11.      Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi newsletter w każdym czasie, po poinformowaniu Administratora, na adres poczty elektronicznej kontakt@kierownik.edu.pl

12.      Cennik Usług znajduje się w Serwisie.

13.      Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła usług już nabytych.

14.      Świadczenie usług następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

15.      Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a.       listownie - na adres: Centrum Doskonalenia Zawodowego, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa,

b.      mailowo – pod adresem kontakt@kierownik.edu.pl.

c.       telefonicznie, pod numerem: 22 209 25 39 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

16.      Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206

IV.  REJESTRACJA

1.       W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2.       Rejestracja w Serwisie następuje przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu formularza. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Kursów on-line.

3.       Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta:

a.       wybór (pierwszego) Kursu on line,

b.      imię,

c.       nazwisko,

d.      adres e-mail (dwukrotnie w celu weryfikacji),

e.       numer telefonu,

f.       ewentualny kod promocyjny.

4.       Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe.

5.       Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

6.       Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

7.       Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik automatycznie otrzymuje hasło i Login do konta Serwisu.

8.       Rozliczenia transakcji za Usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem spółki działającej pod firmą Dialcom24.

  V.  KURSY ON LINE

1.       Kursy on line  stanowią formę samokształcenia umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie przez kursantów wiedzy z zakresu objętego programem Kursu on line, w oparciu o program nauczania Kursu on line.

2.       Kursy on line są Usługą płatną.

3.       Usługodawca za pośrednictwem Serwisu realizuje następujące Kursy on line:

a.       Kurs wychowawcy wypoczynku,

b.      Kurs kierownika wypoczynku,

c.       Kurs kierownika wycieczek szkolnych.

4.       Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika.

5.       Zamówienie Kursu on line wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

6.       Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

7.       Użytkownik wybiera Kurs on line i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie nabycia tej Usługi.

8.       Po dokonaniu pierwszej płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy zawierający w szczególności unikalny Login i hasło do Konta Użytkownika.

9.       Użytkownik może jednocześnie wykupić więcej niż jeden Kurs on line.

10.     Usługodawca na wniosek Użytkownika może umożliwić rozłożenie płatności na 3 raty. Szczegóły dotyczące ewentualnego rozłożenia płatności na raty oraz opłat z tym związanych, zawarte są w Dziale FAQ - częste pytanie i odpowiedzi. Płatności drugiej i trzeciej raty należy dokonać maksymalnie do trzech miesięcy od momentu aktywacji kursu lub w terminie wskazanym przez usługodawcę.

11.   Opis Kursu on line  zawiera w szczególności następujące informacje:

a.       nazwę Kursu on line,

b.      opis Kursu on line,

c.       informacje o czasie trwania Kursu on line,

d.      cenę Kursu on line.

12.   Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Kursu on line.

13.   Uczestnictwo w Kursie on line wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowa zostaje zawarta na czas przewidziany na wykonanie usług objętych Kursem on line. Warunki umowy określa Regulamin i opis Kursu on line. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

14.   Użytkownik bierze udział w Kursie on line na własne ryzyko. W szczególności w przypadku stworzenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kursant ponosi wszelkie ryzyka związane z jego tworzeniem. Usługodawca, Administrator i Portal nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich wobec kursantów.

15.   Jeśli nie wskazano inaczej w opisie Kursu on line, na Kurs on line mogą składać się w szczególności tematy, które mogą zostać podzielone na lekcje, testy cząstkowe, testy zaliczeniowe – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego Kursu on line.

16.   Jeśli nie wskazano inaczej w opisie Kursu on line, do każdej lekcji mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film – odpowiednio w formatach PDF, mp3, FLV.

17.   Kursy realizowane są zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty oraz w zgodzie z programem właściwym dla danego Kursu on line.

18.   Użytkownikowi, który pomyślnie, zgodnie z Regulaminem, ukończył Kurs on line i zdał egzamin wystawiane jest  Zaświadczenie  Ukończenia Kursu zgodnie ze wzorem zaświadczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku.

19.   Usługodawca weryfikuje tożsamość zdającego egzamin przed jego rozpoczęciem na podstawie okazanego dowodu osobistego Użytkownika.

20.   W celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu (pomyślnym zakończeniu) kursu, Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do wydania zaświadczenia.

21.   Użytkownikowi, który nie ukończył (nie zaliczył pomyślnie) Kursu on line nie są wystawiane dokumenty potwierdzające ukończenie Kursu on line.

22.   Kursy On line realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. 2015.2156 z dnia 21 grudnia 2015 roku) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016.452 z dnia 5 kwietnia 2016 roku).

23.   Autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów wytworzonych przez kursanta należą do twórcy tego materiału. Usługodawca korzysta z tego materiału wyłącznie na potrzeby oceny związanej z zaliczaniem Kursu on line.

24.   W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia prowadzenie kursów na wychowawcę i kierownika wypoczynku z wykorzystaniem platformy innym podmiotom prowadzącym kursy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1.       Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz innych przepisach obowiązującego prawa.

2.       Każdemu Użytkownikowi przysługuje  prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

3.       Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@kierownik.edu.pl z adresu poczty elektronicznej, wskazanego w procesie rejestracji Konta użytkownika w Portalu.

4.       Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.       W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6.       Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w jego Koncie.

7.       W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn zm.).

8.       Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

9.       Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.       Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2.       Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie jakiejkolwiek Usługi objętej niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie zapewnia działania tej Usługi w sposób niezakłócony oraz w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia tej usługi w sposób ciągły. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego niezbędnych przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

3.       Usługodawca oświadcza, że zagadnienia znajdujące się w Kursach on line zostały przygotowane z należytą starannością, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

4.       Usługodawca dąży do stałego poszerzania zakresu i ilości materiałów w Kursach on line.

5.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich.

6.       Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a.       ochrony danych osobowych,

b.      ochrony dóbr osobistych,

c.       prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

d.      prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych przepisów dotyczących czynów zabronionych,

e.       prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

7.       Materiały dostępne w Portalu są przeznaczone do samokształcenia Użytkowników i Odwiedzających, a ewentualnie nadawane tytuły i stopnie mają charakter wyłącznie wewnętrzny, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się ww. tytułami i stopniami wobec osób trzecich. Korzystanie z wiadomości nabytych na Portalu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających z nich.

8.       Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, programowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

9.       Autorskie prawa majątkowe do zawartości serwisu przysługują Usługodawcy.

10.   Zabrania się nieautoryzowanego przez Usługodawcę kopiowania treści z materiałów w Kursach on line lub ich rozpowszechnia, pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej.

VIII.  KORZYSTANIE Z SERWISU

1.       Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych Usługach i warunkach ich świadczenia.

2.       Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem w tym  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W momencie rejestracji Użytkownik tworzy się Login Użytkownika (nazwę) oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przez ich nienależytym wykorzystaniem. 

3.       Dostęp do Usługi przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby fizycznej, będącej Użytkowaniem lub Odwiedzającym. W razie korzystania z Konta, na którym wykupiony jest płatny dostęp do Kursów on line, przez więcej niż jedną osobę, Administrator ma prawo usunąć Konto, bez zwrotu niewykorzystanej kwoty.

4.       Dopuszczalne jest  korzystanie z wykupionej Usługi przez Użytkownika na wielu komputerach.

5.       Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

6.       Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

7.       Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności, Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

8.       Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

a.       przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

b.      przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

9.       Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji przez Użytkownika.

10.   Niedopuszczalne są działania mogące naruszyć, utrudniać bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się opisanych wyżej zachowań, może nastąpić usunięcie Konta tego Użytkownika.

11.   Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, jeśli cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z przepisami prawa, z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu lub Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

12.   Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni lub Użytkownik skierował do Usługodawcy lub Administratora (z adresu e-mali wskazanego  w procesie rejestracji lub zapisanego w Koncie) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

13.   O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji lub w Koncie adres poczty elektronicznej.

14.   Użytkownik może być właścicielem tylko jednego Konta.

15.   Administrator zastrzega sobie prawo niezbędnej modyfikacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. II. lit. k) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kierownik.edu.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.       Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.       Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.       Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

X  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.       Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,   o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b.      b)  wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.)(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),, skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.       Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.       Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.4. Konsument może skorzystać z Platformy ODR, ustanowionej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1), dostępnej w sieci Internet pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania kursu, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2.       Regulamin obowiązuje do chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie http://www.kierownik.edu.pl/regulamin

3.       Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie kierownik.edu.pl

4.       Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej.

5.       O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku usług bezpłatnych jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

6.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat

Centrum Doskonalenia Zawodowego, ul. Domaniewska 39A, 02-762 Warszawa,

e-mail: kontakt@kierownik.edu.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)

umowy dostawy następujących rzeczy:(*)

umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zalety kursu On-Line

zalety
Oszczędzasz czas i pieniądze...

Dodatkowo zapewniamy

zalety
Zaświadczenie w cenie kursu...

Przebieg kursu

zalety
Egzaminator przyjedzie do Ciebie!

Wymagania

zalety
Ukończone 18 lat i szkoła średnia...
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.